Вестител

декември 2007 г.
Брой 39, година 9
Издава:
Национално читалище на слепите "Луи Брайл"
адрес: гр. София, пл. "Славейков" 1Б
тел. 988-32-69, 980-32-50
E-mail: nllb@abv.bg и office@nlb.bg
Web: http://nlb.bg и http://nllb.hit.bg


Можете да четете по-стари броеве на списание "Вестител" и на адрес: http://vestitel.hit.bg


Съставители:
Спас Карафезов
Мариана Евлогиева

Предпечатна подготовка и печат: Иван Доброволов
Коректор: Ралица Янкова

Списание "Вестител" се издава с финансовата подкрепа на Globul.

Подписаните материали изразяват мнението на автора и не ангажират редакцията.


Съдържание

Вие можете сами да сваляте електронни книги
Осма генерална асамблея на Съюза на слепите в Европа (ССЕ)
Международната конвенция за правата на хората с увреждания
Приключи проект с японското посолство
Вести от страната
15 октомври - Денят на белия бастун
Протестен митинг на хора с увреждания
Незрящи есперантисти от цял свят се срещнаха в България
Вести от чужбина
Последни тенденции за професионална реализация на хора със зрителни и други увреждания в САЩ
Нов тактилен екран за слепи
Дигитална библиотека на Европейския съюз
Thunder - нов скрийн ридър за слепи
Трудоустрояване в Аржентина
Глоба за дискриминация в Колумбия
Астрономически бюлетин на брайл в Индия
Гражданска отбрана за инвалиди в Европа
Как гласуват слепите в Австралия
Пловдивски литературен клуб отново в Македония
Роберт Харт - приятелят от Холандия на българския голбал
Рецензия: Клавишни команди за работа с екранния четец JAWS for Windows


    Драги читатели,
    ние сме в навечерието на големия християнски празник Рождество Христово и Нова година. На нашите читатели, сътрудници, приятели и на техните семейства пожелаваме весели празници, здраве и късмет през идната година. Нека се надяваме, че тя ще ни донесе нови надежди, повече шанс на работа на младите хора с нарушено зрение, увеличение на доходите и пенсиите, подобрение на околната среда. Ние разбираме, че основната помощ няма да дойде от Европейския съюз и други държави. А истинската помощ ще дойде от самите нас, ако се трудим, повишим културата на взаимоотношенията си и управлението на социалните процеси. Българската плодородна земя очаква своите стопани. Занаятчийството, предприемачеството очакват своите майстори. Развитието на науката и техниката очакват съвременната инженерна мисъл и хората на новите технологии. Дай боже да ги има повече в нашата мила родина България.


Вие можете сами да сваляте електронни книги

    Това стана възможно благодарение на проект с Агенцията за хората с увреждания. Читалището закупи мощен компютър със съответен софтуер за неговата работа.
    От първи декември 2007 Национално читалище на слепите "Луи Брайл" вече има свой сървър. Книгите се намират на адрес: http://nlb.bg/knigi/. Те могат да се ползват от слепи и слабовиждащи хора.

Осма генерална асамблея на Съюза на слепите в Европа (ССЕ)

    Тази публикация е съставена след кратко интервю с председателя на ССБ г-н Васил Долапчиев и предоставени от него материали.
    Асамблеята се състоя в Анталия, Турция от 24 до 28 октомври 2007. В нейната работа участваха делегации от 40 европейски страни. Отсъстваха само представители на 5 страни, между които от съседна Македония. Българската делегация бе в състав: г-н Долапчиев и г-жа Павлова. Форумът бе почетен и от настоящия председател на световната организация на слепите г-н Уилям Роланд, както и бившите президенти на организацията, понастоящем нейни почетни членове Кики Норстрьом, проф. Евклид Хери и бившите президенти на европейския съюз на слепите господата Джон Уол и Дънкан Уотсън. Сред официалните гости бяха представители на местната власт и турското правителство. Бе изслушан отчетният доклад на президиума на ССЕ. В дневния ред бяха включени теми като:
    - значението на брайловото писмо и изпълнението директивата на ЕС за релефни надписи върху лекарствени опаковки;
    - политиката за сътрудничество с органите на ЕС, националните правителства, както и с Европейския форум на хората с увреждания;
    - проблемите на интегрираното обучение;
    - професионалната заетост.
    Приети бяха предложения за допълнение в европейското законодателство.
    Дискусията установи недостатъчна ефективност от проявите на ССЕ. Констатира се, че има отлив от младежкото движение, непълнота в работата с жените, както и празноти в социалното законодателство на някои от страните членки на организацията.
    Асамблеята утвърди свой стратегически план до 2011 г.
    Обсъдени бяха и отчетите на всички комисии към ССЕ.
    По време на форума делегациите бяха разпределени в 7 "кръгли маси", където бяха обсъдени отделни аспекти от проблематиката и подготвени и приети съответни резолюции.
    По случай 200-годишнината от рождението на Луи Брайл бе изработена специална програма, чиято кулминация ще бъде във Франция през 2009 г.
    Делегатите одобриха бюджета и мерките, свързани с неговата реализация.
    За нов четиригодишен мандат бе избран бордът на ССЕ. За председател бе единодушно преизбран лорд Колин Лоу от Великобритания, а за негови заместници - Александър Неумивакин (Русия) и Томмазо Даниеле (Италия). В ръководството влизат: Биргита Блокланд (Нидерландия), Жюлиен Ейми (Франция), Унн @Льонер Хаген (Норвегия), Сигрун Бессадотир (Финландия), Волфганг Ангерман (Германия), Вацлав Полашек (Чехия), Емин Демирджи (Турция), Янис Вардакастанис (Гърция), Рафаел Гонзалес (Испания) и Синан Таффай (Албания).
    В състава на комисиите бяха избрани от българска страна Васил Долапчиев (комисия за връзка с Европейския съюз), Маньо Алексиев (комисия за правата на хората с увредено зрение) и Живка Павлова (работна група по въпросите на жените).
    Генералната асамблея награди победителите от "Онкиьо конкурса на есета по Брайл", проведен в Япония, на който са се състезавали 400 текста от цял свят. На първо място се класира есето на Милан Джурич - Сърбия, следван от Марко Аурелиьо Малтец - Португалия и Ярмила Хостейгерова - Чехия.
    По време на асамблеята се състоя и Европейски форум по равноправие и антидискриминация. Делегатите бяха разпределени в три отделни групи по проблемите на слепите жени, младежта и късно ослепелите.
    Голям интерес предизвика докладът на Кики Нордстрьом относно десетте условия за утвърждаване в обществото на жените с увредено зрение. Българската представителка Живка Павлова подготви и изнесе доклади, посветени на майчинството и правото за осиновяване, както и за положението на слепите на Балканския полуостров и в България.
    В младежката група бяха разисквани доклади, свързани предимно с високите технологии и добрите практики при ползване на компютър и търсене на работа.
    В третата група, свързана с живота на късно ослепелите, бяха обсъждани въпросите на социалната реинтеграция, съвременни методи за рехабилитация, брайловото обучение и достъпа до информация. Форумът гласува седем резолюции, свързани с утвърждаване на слепите хора в обществото, тяхната интеграция, професионална подготовка и реализация, преодоляването на дискриминацията и осъществяване на техните човешки права.
    Председателят на ССБ изрази задоволство от добрата организация на асамблеята и подчерта, че турската страна полага значителни грижи за облекчаване живота на слепите и слабовиждащи хора.

Международната конвенция за правата на хората с увреждания

    На 13 декември    2006 г. ООН прие Конвенцията за правата на хората с увреждания. Тя вече е влязла в действие, тъй като повече от 25 страни са я ратифицирали.
    Конвенцията е обобщаващ международен документ на всички предходни актове на ООН, третиращи специфичните проблеми на лицата с физически, ментални и сензорни увреждания. Тя включва и нови моменти, свързани с развитието на информационните технологии, съвременните методи за оценка на околна среда, теоретичните постижения и добрите практики за грижата към тези лица.
    Конвенцията има за цел защитата, насърчението и реализацията на човешките права, свободи и на човешкото достойнство на хората с увреждания. В нея се определят прилаганите понятия в тази област, както и общите принципи и задължения при решаване на проблемите. Предявени са изискванията към държавите, техните правителства, структури и органи, привличането на организациите на хората с увреждания за тяхното обучение, труд и ежедневие. Поставен е акцентът за равенството на инвалидите с останалите хора в обществото и преодоляването на дискриминацията във всички области на човешкия живот. На преден план са изведени грижите към жените и децата.
    Документът на ООН признава необходимостта от обучение през целия живот и предвижда условията за това, съответните възпитателни мерки. От изключително значение е достъпът до околната среда, информацията. Специално за слепите хора на няколко места се споменава необходимостта от разпространението на брайловото писмо, аудиозаписите, дескрипцията на филми, въвеждането на новите технологии при тяхното образование, труд и бит. Признава се обективната необходимост от интеграцията им и задължението на обществото и държавата за тяхната професионална реализация.
    Хората с увреждания са равни пред законите и имат достъп до правосъдие, свобода и лична неприкосновеност. Отхвърля се всяко насилие спрямо тези лица, експлоатация и злоупотреба с тяхното здравословно състояние. Важно място в документа се отрежда на свободата за придвижване и изразяване на собственото мнение, на самостоятелността и неприкосновеността на личния живот, семейството, на здравните грижи, рехабилитацията и интеграцията в обществото.
    В конвенцията са развити изискванията към държавите за ефективната трудова реализация на хората с увреждания, за тяхната заетост. Постановките се свързват и с жизненото равнище и социална защита, с условията на живот както за самия инвалид, така и за неговата домашна среда и семейството му. Международният документ насърчава участието на хората с увреждания в обществения и културен живот в своята страна. По-нататък конвенцията разработва необходимостта от организация на социалните грижи, международния мониторинг, както и статистиката по тази проблематика. Предвижда се създаването на международен орган - Комитет за правата на хората с увреждания, който да координира осъществяването на конвенцията от съответните държави и в международен план, свикването на конференция.
    Ние очакваме българският парламент да ратифицира Международната конвенция за правата на хората с увреждания и да инкорпорира в българското законодателство нейните изисквания и постановки.
    От нашия опит ние сме стигнали до извода, че формално приети нормативни актове нямат значение за живота на инвалидите, ако самите те не са инициативни и активни, ако не се създаде нагласа и съответна култура в нашето общество.

Приключи проект с японското посолство

    На 2 октомври Национално читалище "Луи Брайл" беше посетено от Негово превъзходителство Цунехару Такеда със сътрудници на японското посолство. Представител на Министерството на културата беше неговият заместник-министър г-н Явор Милушев заедно с директора на "Регионални културни дейности" г-н Венцислав Велев. Приятелите на читалището от община "Средец" г-жа Мария Станева, кмет, и нейният заместник Марин Жабински се присъединиха към официалните гости. Поводът на посещението бе официалното пускане в експлоатация на новия висококачествен и производителен принтер, дарен от японското посолство по негова социална програма за България. Публикуваме словото на г-н посланика с малки съкращения.
    Към всички сърдечно се обърна и големият актьор г-н Явор Милушев. Ние бихме искали да изразим своята благодарност както на посолството на Япония, така и на Министерство на културата и дирекция "Книга и библиотечно дело", които ни подкрепиха при осъществяването на големия проект. Стойността на принтера е 35'000 евро, от които 30'500 са средства от японското правителство, а останалата част е изплатена от читалището.

Спас Карафезов

Приветствие на посланик Такеда на церемонията по приключване на проекта
в националната библиотека на слепите "Луи Брайл"

    Днес аз съм изключително щастлив да присъствам на церемонията по приключване на проекта на местно равнище за закупуване на брайлов принтер за националното читалище на слепите "Луи Брайл" в София.
    Посолството на Япония взе решение да отпусне на читалището 30'500 евро за закупуване на брайлов принтер, като за целта на 23 януари т.г. бе подписан договор за дарение.
    Зная, че след създаването си вашето читалище започва да отпечатва материали с шрифта на Брайл, като по принцип ги предоставя безплатно на своите филиални библиотеки, на училищата за деца с нарушено зрение, както и на онези читатели, които ги поръчат по телефона. Както знаете, отпечатването на материали с шрифта на Брайл изисква използването на авангардни технологии, поради което достъпът на хора със зрителни увреждания до тези издания извън читалището е затруднен и затова то има отговорната мисия да отпечатва и предоставя материали на релефен шрифт.
    В момента използваните три принтера от 1992 г. насам са остарели и амортизирани и в немалко случаи хората със зрителни проблеми получават печатните издания с голямо закъснение. Четенето на прочитна и художествена литература несъмнено обогатява духовно живота на човека и затова научих, че вашето читалище възнамерява да насърчи още повече предоставянето на литература с шрифта на Брайл. В този смисъл се надявам с нововъведения брайлов принтер, който е три пъти по-бърз, съществуващите проблеми да бъдат отстранени и още повече да нараснат случаите на използването на печатни публикации с шрифта на Брайл.
    Доколкото зная, в момента в България живеят около 17'000 души със зрителни проблеми. За мен няма по-голямо щастие от това, ако чрез книгите, отпечатвани на брайловия принтер - дарение от японското правителство по този проект, обогатим живота дори само на още един човек от хората със зрителни увреждания.
    Позволете ми да завърша своето приветствие с пожелание за здраве и благоденствие на всички присъстващи и по-нататъшно развитие на японско-българското приятелство.

Вести от страната

    15 октомври - Денят на белия бастун, бе отбелязан с традиционното посещение на членовете на читалището на специалната пътека за слепи в местността Дендрариума, Витоша. Пред 26 дървета и планински храсти са поставени брайлови надписи с наименования и основни характеристики на растенията.
    За първи път бе проведено и едно състезание за ориентиране по пътеката, в което участваха напълно слепи. Наградите бяха предоставени от Управителния съвет на столичната регионална организация на ССБ. На първо място сред мъжете се класира Йордан Младенов, следван от Стоян Господинов. Най-решителна сред дамите се оказа Керанка Милушева, която получи също награда.

    На 25 октомври близо до паметника на св. Климент Охридски в столицата се състоя протестен митинг на хора с увреждания. Организатор на събитието бе Центърът за психологически изследвания с ръководител г-жа Диана Инджова. От трибуната се редуваха представители на различни организации на хората с физически, ментални и сензорни увреждания. Ораторите подчертаха влошените условия за медицински грижи и рехабилитация и нарастващите цени на лекарствата. Отнето е правото да бъдат освидетелствани лицата с пенсия за осигурителен стаж и възраст. Въведени са усложнени процедури за работата на медицинската експертиза. Изтъкнати бяха бариерите, които възпрепятстват хората на колички, липсата на достъп в градската среда, транспорта, до държавни институции. Нееднократно се подчертаваше високата безработица и дискриминацията, проявявана към младите квалифицирани хора с увреждания. Проблем в страната са доставката на качествени помощни средства, неуредиците в законодателните процедури за отпускането им. Акцент на протеста беше все още нератифицирането на Международната конвенция за правата на инвалидите, одобрена от ООН на 13 декември 2006 г. Подчерта се, че тя е подписана и от такива далечни страни като Куба и Конго. Бяха изказани сериозни мотиви и аргументи против въвеждането на плоския данък, който ощетява предимно бедните и хората с увреждания. Присъстващите на митинга приеха протестна нота за защита правата на хората с увреждания, която бе поднесена в Народното събрание от представителна група.

Незрящи есперантисти от цял свят се срещнаха в България

    От 20 до 27 август в Албена се състоя седемдесет и третият международен конгрес на слепите есперантисти. В програмата бяха включени не само доклади, но и художествени изяви на конгресисти и гости от Варна. За последните 7 години страната ни за трети път е домакин на подобен голям международен форум, а това е признание за авторитета и неуморния труд на българските незрящи есперантисти. За своите заслуги председателят на организационния комитет Владимир Желев, който е и председател на АНЕБ, беше избран за почетен член на Българския есперантски съюз.
    На конгреса в Албена бяха представени два доклада от името на читалището. Председателят г-н Карафезов говори на тема "Националната брайлова библиотека и есперанто." Той изтъкна, че читалище "Луи Брайл" по традиция има трайни контакти с есперантското движение в България. Почти всички членове на първото ръководство са били опитни есперантисти, сред тях е и тогавашният секретар Стефан Ненков. А в сегашното настоятелство работи Керанка Милушева, която активно сътрудничи в издаването на периодика и книги на есперанто.
    Мариана Евлогиева разказа за сайтове в Интернет, които представляват интерес за незрящи есперантисти. Сред тях са търсачки, енциклопедии, страници за литература, музика и други.
    Беше зададен въпрос с каква брайлова литература на есперанто разполага читалището. В отговор беше обещано да се изготви и публикува списък на книгите и списанията от нашия библиотечен фонд. Този списък ще може да се намери от следващия месец на обновения сайт на читалището, чийто адрес е: http://nlb.bg.

Мариана Евлогиева


Вести от чужбина

Последни тенденции за професионална реализация на хора със зрителни и други увреждания в САЩ

(Разговор с Рене Дифлавио, заместник- директор на Статлър Център за професионална подготовка на хора със зрителни и други увреждания Бъфълоу, Ню Йорк)

    Г-н Дифлавио пряко ръководи отдела по обучение по търсене на работа към Статлър Център и с удоволствие се съгласи да ни информира по-подробно за тази много важна дейност на центъра.
    Предметът на нашия разговор е Специализираната обучителна програма в сферата на хотелиерската индустрия за хора с увреждания, изпълнявана там.
    Една от последните задачи на Статлър Център за хора с различни увреждания е да популяризира хотелиерските професии сред населението със зрителни и други увреждания като реална потенциална възможност за професионална реализация.
    Всички, които преминават през обучителните курсове на този център, биват запознавани най-подробно със спецификите на бъдещите работни места чрез симулиране на реална работна среда, в която се правят практически упражнения.
    Всички, получили сертификат за завършено обучение, придобиват пълна компютърна грамотност, цялостно познаване на стандартите в хотелиерската индустрия както и напълно завършена подготовка за дългосрочна професионална реализация.
    Този център е намерил една ниша на пазара, който отчаяно се нуждае от добре подготвени кадри, което предполага една много добра перспектива в дългосрочен план.
    Потенциални работодатели са големите хотели, конферентните центрове, пътническите агенции, ресторанти и др. Това са работни места, които по скалата на търсене отговарят приблизително на 85%.
    Някои от много желаните професии, към които курсистите се насочват, са свързани с работа във фронт офисите на различни агенции, с работа в различни служби за резервации, нощни повиквания, PBX оператори и много други.
    Съществен елемент от обучението в центъра е участие на представители от най-успешните представители на хотелиерската индустрия и по този начин курсистите се запознават предварително с най-успешните практики в усвояваната област.
    Друг много характерен момент в обучителния процес е, че студентите получават комплексни умения, подходящи, както за търсене на работа, така и за задържане на вече спечеленото работно място.
    В обучителните модули са застъпени часове по техники на интервюирания, успешно представително облекло, манипулиране, намиране информация за свободни работни места и много други. По този начин курсистите получават цялостна подготовка за справяне със заобикалящата ги реална действителност във всичките й измерения.
    До този момент обучение в Статлър Център са получили 20 випуска и завършилите са били наети в различни хотелски вериги като Adam's Mark, Sheraton, Marriot, Radisson, Hampton Hotels и др.
    Тук доскоро се приемаха студенти само от Съединените щати, но през последната година има курсисти от Канада и Армения.
    Но центърът вече търси начини за предоставяне усвояването на обучителните програми в географски аспект.
    В началото на тази година екип от Статлър Център проведе първия обучителен курс от разширената програма в щата Невада, където 10 участници със зрителни и други увреждания получиха така ценната квалификация. По този начин центърът вече излезе от тясната рамка на определено населено място и реши да отиде директно до нуждаещите се.
    През месец септември започнаха още два курса в щата Невада и вече се обмислят възможности за увеличаване на обучителния екип, тъй като запитвания са пристигнали от щатите Флорида и Мичиган, както и от Онтарио, Канада.
    Тази програма засега е единствената в Съединените щати. Ето защо Статлър Център работи в тясно взаимодействие с големите организации за слепи и инвалиди в Щатите, чрез които се осъществява набирането на участниците в обучителните курсове.
    Статлър Център се финансира предимно от местни и национално представени фондации, а също така и от големия рехабилитационен център за слепи Олмстед.
    Центърът Олмстед пък наскоро получи разрешение от Бюрото за патентоване и лицензиране на училища към нюйорската голяма община за отваряне на частно бизнес училище, което вече отвори своите врати през септември. Тук ще се предлага също и разширено компютърно обучение, което ще покрива всички приложения на MS Windows. Това бизнес училище е едно от най-важните постижения на американската общественост в огромните й усилия за работа с хора с различни увреждания.
    Най-последната новина е, че вече пари за финансиране се получават и от самите представители на хотелиерската индустрия, което показва, че интересът от работна ръка със зрителни и други увреждания е голям.
    Ето как една полезна идея, която получава подкрепа от различни институции, прави много хора щастливи.

Преведе: Недко Недев
(по материали от Интернет)


Нов тактилен екран за слепи

    Досега произвежданите брайлови дисплеи могат да представят текст, разположен на един ред. При тях се използват електромагнитни и пиезоелектрически сили за издигане и спускане на точките. Произвеждат се и дисплеи с повече редове, но цената им е около 200'000 долара и това ги прави непродаваеми. Новите тактилни екрани работят с електрореологични флуиди и струват приблизително 15 хиляди долара. Това е почти цената на едноредов дисплей. Електрореологичният флоид е разработен от фирмата Смарт технолоджи груп по проект, финансиран от Европейската комисия за интерактивен тактилен интерфейс. Тази течност се превръща в полутвърда маса, когато през нея протече ток. "Ние използваме тези флуиди и за други приспособления, но те се оказаха много подходящи за нашите дисплеи. - казва директорът на Смарт технолоджи Сами Ахмет. - Четенето на брайловия текст е значително по-лесно, когато той е изложен на целия екран. Това е само едното предимство, а другото, което е по-важно, се отнася до възможността да се опипат изображения. Тук нямам предвид снимка на Тони Блеър, но става дума за таблици, иконки и т.н. Дисплеят е значително по-удобен и при четене на математически текст. Слепият потребител може да чете уеб страница и да кликне на определен линк. Възможно е с пръсти да движи курсора, а с палец да кликне на желаното място. Тактилният екран разкрива нови трудови възможности за слепите. Те например може да работят в кол центрове, където се изисква непрекъснато следене на целия екран." Според Сами Ахмет изобретението разкрива един цял нов свят за слепите.
    Кралският институт за слепи във Великобритания е част от консорциума Смарт технолоджи и негови експерти непрекъснато са консултирали конструкторите за практическото приложение на приспособлението. Сега, преди да бъде пуснат в серийно производство тактилният екран, е необходимо да се намерят средства за изработването на няколко експериментални образци.

Дигитална библиотека на Европейския съюз

    През септември Европейският парламент изслуша доклад от Мари-Елен Декамп за това как върви работата по учредяването на дигитална библиотека на Европейския съюз. То трябва да стане реалност през 2010 г. и затова са призовани всички страни членки да дигитализират културното си наследство. Съюзът на слепите в Европа още в началото на септември се отнесе с писмо до докладчика, в което се поинтересува доколко в приетите документи е застъпено изискването дигиталните документи да бъдат достъпни за хора със зрителни увреждания. Отговорено беше, че на този етап докладът ще има повече формата на политическа декларация, отколкото да засяга някои технически въпроси. Мари-Елен Декамп обеща в най-близко време да се свърже със Съюза на слепите в Европа и да бъдат дискутирани проблемите, свързани с достъпността.

Thunder - нов скрийн ридър за слепи

    Изтеглете Thunder и всеки компютър, работещ под Windows XP или VISTA, ще стане достъпен за хора със зрителни увреждания. Thunder чете всичко, което е на екрана, на глас.
    За да сърфирате в Интернет, вие трябва да използвате Webbie - текст браузър, който е вграден в Thunder. Той изчиства картинките и представя чист текст ред по ред.

(по материали от EBU Newsletter)
Превод: Йордан Младенов


Трудоустрояване в Аржентина

    От 2001 година в Аржентина е в ход специална програма за трудоустрояването на слепите хора. В резултат на това нови 345 души с намалено или напълно загубено зрение са намерили работа в разлчни сектори. Предвидени са квалификационни курсове и семинари с работодатели.
    В Аржентина вече законодателно е решен и въпросът за разпространение на брайлви и електронни материали за слепи. Премахнати са всички правови бариери, което осигурява по-бърз достъп до информация.

Глоба за дискриминация в Колумбия

    Наложена беше забрана на колумбийските авиолинии да определят с 50 долара по-висока цена на билета за сляп пасажер. Мотивът за тази допълнителна такса е, че това е компенсация за особеното внимание, което трябва да се отдели на незрящия пътник. Случаят с колумбийския превозвач не е най-фрапиращо дискриминационен, защото все още има авиокомпании по света, които отказват да возят слепи.

Астрономически бюлетин на брайл в Индия

    Индийското планетарно общество започва издаването на брайлов бюлетин. Мотивът е и слепите граждани да имат достъп до научните постижения в астрономията. Счита се, че това особено ще обогати младежите и децата.

Гражданска отбрана за инвалиди в Европа

    В Бон се проведе конференция за оказване помощ на инвалиди, в това число и на слепи граждани в случай на извънредни ситуации. Взе се решение за разработване на схема как да се съдейства на тази особено уязвима група граждани.

Как гласуват слепите в Австралия

    За федералните избори в Австралия вече са оборудвани 29 пункта с електронни машини за гласуване. Те позволяват на слепи и слабовиждащи граждани да гласуват напълно самостоятелно. Първоначално незрящият гласоподавател изслушва със слушалки подробна инструкция как да оперира при осъществяването на вота. След това от него се изисква да набере съответни цифри на клавиатура, подобна на телефонната. Бюлетинът с посочените имена на кандидатите се изпринтва и остава само да бъде сложен в плик.
    Инициатива за това нововъведение в Австралия пое организацията "Вижън Аустрелия". Тя извършва различни услуги на около 41 хиляди души с намалено или напълно загубено зрение. Работи с 900 души персонал и 3700 доброволци.

(по материали от WBU Newsletter)
Превод: Йордан Младенов

Пловдивски литературен клуб отново в Македония

    От 6 до 8 юли представители на пловдивския литературен клуб "Следа" и на тамошните невиждащи есперантисти гостуваха за втори път на своите приятели от Прилеп, който за тази година е обявен за културната столица на Македония. През това лято в Прилеп гастролираха хиляди дейци на културата от Македония и гости от целия свят.
    Пред домакините и пред представителите на общината и местните електронни медии Стефка Стойчева, Здравко Лекишев, Данчо Данчев и Ангел Сотиров представиха свои творби. Ангел Сотиров и Велик Атанасов декламираха стихове и на есперанто. От домакините Цветанка Григорова представи свои стихове, а Олга Трпческа - творби от големите македонски поети Кочо Рацин и Блаже Конески (създателят на съвременния книжовен македонски език). Председателят на прилепското дружество на слепите Спиро Трпчески рецитира произведения от Христо Ботев и други български автори.
    Гостите бяха поздравени лично от кмета на града г-н Мариан Ристески, който сподели, че Прилеп е побратимен с Асеновград. Архитект Бранко Нешкоски - координатор в общината за прилепското културно лято, разказа за историята на Прилеп, за неговите забележителности, за културните прояви, течащи тези дни в града.
    За местната телевизия и радио интервюта от гостите дадоха Велик Атанасов (председател на пловдивската регионална организация на слепите), Данчо Данчев и Ангел Сотиров, а от домакините - Спиро Трпчески и Бранко Нешкоски. За читателите може би ще бъде любопитно да узнаят, че академик Блаже Конески при създаването на съвременния македонски език е използвал за негова основа прилепския и велешкия диалекти. В този език срещаме думи и езикови форми, ползвани от нашите бежанци, емигрирали някога на две вълни от западна Тракия.
    В Струга председателят Жарко Селкоски и подпредседателят Мусли Паязити на македонския съюз на слепите дадоха делови обяд на българската делегация и техните прилепски придружители.
    Посетен бе манастирът "Св. Архангел Михаил" в околностите на Прилеп, а също и Охрид и Пантеона до Крушево. Незабравими вероятно за цял живот ще останат преживяванията на българската група в моторницата "Охридия" по Охридското езеро.
    На път за Охрид, известен със Самуиловата крепост и със своите 360 църкви, минахме през градчето Ресен. Там е роден големият български политик Андрей Ляпчев, който някои от нас може би помнят с неговата крилата фраза: "Со кроце, со благо и малце кютек". Ресен е родно място и на Симеон Радев - написал "Строители на съвременна България".
    Към нашата делегация през цялото време на своето пребиваване беше проявено много голямо внимание. Тя беше обградена навсякъде с прочутото македонско гостоприемство, топлота и непринуденост. Направихме си десетки снимки и най-честият призив на нашите домакини беше: "Дайте да се сликаме(фотографираме)!". И на раздяла нашите прилепски приятели ни обсипаха с подаръци и благопожелания за нови срещи.

Ангел Сотиров

Роберт Харт - приятелят от Холандия на българския голбал

    Роберт Харт е приятел на голбала в България. Той вече неколкократно доказа, че българите могат за всичко да разчитат на него. Както за съвети, така също и за реални действия.
    За първи път българските момчета срещнаха г-н Харт на турнира във Венеция през ноември 2005 г. Той тогава бе в качеството си на главен съдия на състезанието, а също помагаше и за по-добрата организация на домакините. Още тогава Роберт направи дълбоко впечатление на момчетата от "Витоша" - Софийски университет, защото той с готовност отговаряше пространно на многобройните въпроси, които му поставяха жадните за голбална информация състезатели. Той изяви желание да дойде в България и безвъзмездно да обучи родни рефери, които да могат да съдийстват на национално ниво. Това първо по рода си явление у нас се случи в средата на юли 2006 г. Тогава Роберт Харт обучи първите български съдии, които бяха на ниво за национални първенства. Изпитът бе както теоритичен - попълване на тест, така имаше и практически изпит, който се проведе на отворения турнир по голбал за купата на България. За огромно щастие повечето от участниците покриха норматива за национален съдия.
    Роберт Харт твърде много помага на този спорт и постоянно осведомява българските си приятели за новостите в голбала. През октомври 2007 г. Отборът на "Витоша" - Софийски университет бе на маратон по голбал, който се състоя в град Бреда, Холандия. За първи път отборът отиваше в тази страна, а усложненията идваха от факта, че трябваше от Амстердам да се вземе влак до Бреда. И така, г-н Харт, като разбра, че "Витоша" ще участва на маратона, най-напред много се зарадва, а след това обеща, че ще направи всичко по своите сили да улесни българите. Той действително изпълни своето обещание и чакаше на летището Шипхол в Амстердам своите приятели. ЖП гарата се намира в района на аерогарата, което допринесе за лесното придвижване на всички. Но голбалистите вече се чувстваха сигурни и не се притесняваха, че могат да се загубят. Дори г-н Харт успя да закупи половината билети с намаление, което за българите си е от значение. Роберт изпроводи до хотела отбора и едва тогава се зае с организаторските си функции, които му бяха възложили. По време на самия маратон Роберт бе консултант на българския тим и го информираше за съперниците, а също даваше и съвети на българите как да постигнат по-продуктивна и качествена игра. В маратона участваха общо 16 отбора от Великобритания, Чехия, Белгия, Унгария, Словакия, Холандия. За 26 часа българите изиграха 11 двубоя, от които загубиха два, направиха едно равенство и спечелиха 8 срещи. Това великолепно представяне на българите заслужено ги изпрати на вицешампионското място.
    Роберт Харт продължи и след това състезание да помага на родния голбал. От 15 до 18 ноември 2007 г. се проведе семинар за съдии и треньори. Семинарът бе администриран от Българската параолимпийска асоциация, а мястото на неговото провеждане бе Националната спортна академия. Реферският модул отново се водеше от г-н Харт, който имаше за задача да обучи родните съдии до първото съдийско ниво на IBSA, което автоматично ги снабдяваше със сертификат. Може би не толкова автоматично, защото този сертификат струва 25 долара и човек може да се сдобие с него, ако е издържал успешно както теста, така също и практическия изпит. В модула взеха участие общо 9 души, повечето бяха участниците от семинара през 2006 г. Но имаше и 2 нови попълнения, които дадоха сериозна заявка за качествени съдии. Всички участници успяха да преодолеят двойния изпит и сега остава да си заплатят сертификатите, за да станат лицензирани IBSA-рефери. Партньор на семинара бе отборът на "Витоша" - Софийски университет, който помагаше за практическата и техническа част на обучението.
    По същото време се проведе и модул за обучение на треньори по голбал. Такова нещо се правеше за първи път у нас. В началото на обучението се бяха записали 55 души, но в неговия край останаха с 10 по-малко, което е голям успех. Но истински успех може да се нарече, ако някой от тези студенти от НСА се задълбочи повече в тази игра и реши да се отдаде на нея. Водещ на треньорския модул бе Дина Мурдие от Великобритания, която направи отлично впечатление с нейната работа.
    Положителното за родния голбал е, че той вече има приятели освен на Балканите и значително п`о на запад. Преди напр. 5 години "Витоша" единствено мечтаеше за подобна комуникация с развитите страни, които практикуват този спорт. Тогава с пренебрежение се отнасяха с всичките опити на българите да се сближат с някои силни отбори. Сега конюнктурата е коренно различна. "Витоша" вече е търсен партньор за различни състезания, семинари, обучения, конференции и т.н.
    Но трябва да се заложи на сигурността на този спорт, т.е. да се осигури минимум годишен бюджет, който да позволява спокойна работа както на играчите, така също и на треньорите. Към този момент подобна сигурност е химера.
    Но посоката е правилна и рано или късно спортът ще бъде подплатен с достатъчно ресурси.

Д-р Иван Янев

Рецензия: Клавишни команди за работа с екранния четец JAWS for Windows

    Съставител: Хюсеин Исмаил, президент на фондация "Хоризонти"
    Това брайлово издание ще бъде от голямо значение за слепите ползватели на персонални компютри. В него са събрани около 750 клавишни команди, които се използват при работа с различни програми в Windows с помощта на JAWS. Подробности за програмата JAWS могат да бъдат намерени на адрес: http://www.freedomscientific.com/. Книгата е в един брайлов том - 94 страници. Тя се предоставя на напълно слепи читатели, които работят с компютър и ползват брайлов шрифт. Отпечатана е от Национално читалище на слепите "Луи Брайл" по поръчка на фондация "Манфред Вьорнер".Обратно на предходната страница http://vestitel.nlb.bg

Обратно на заглавната страница http://nlb.bg